Voorwaarden pupbemiddeling volgens H.R. dd. 26-03-2017

 

 • U dient zich voorafgaandelijk bij de aanschaf van een pup goed te informeren. Best bezoekt u meerdere fokkers alvorens tot de aankoop van een pup over te gaan.
 • De bemiddeling tussen de potentiële koper en de fokker kan enkel gezien worden als een serviceverlening waarbij BWCBW verder geen verantwoordelijkheid draagt.
 • Een nestje aankondigen op de website van de BWCBW kan alleen wanneer aan alle voorwaarden van de pupbemiddeling is voldaan.
 • De bemiddeling vindt plaats na schriftelijke aanmelding bij het secretariaat. Aangemelde bemiddeling wordt in behandeling genomen, nadat aan de voorwaarden voor pupbemiddeling is voldaan.
 • Klachten met betrekking tot de bemiddeling dienen schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat. De klachten zullen door de Beheerraad worden behandeld.
 • Hoofdtaken van de bemiddeling zijn:
  • Het verstrekken van informatie over aangemelde nesten en herplaatshonden aan aspirant kopers.
  • Het registreren van gegevens van aspirant-kopers (waaronder de wijze waarop zij met de bemiddeling in contact zijn gekomen)
  • Het uitbrengen van rapportage aan de beheerraad
  • Het uitbrengen van een verslag ten behoeve van de jaarvergadering.
 • De bemiddeling valt onder de verantwoordelijkheid van de Beheerraad, die evenwel niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is met betrekking tot de voor bemiddeling aangemelde dieren.
 • Het doel van de pupinformatie en de informatie met betrekking tot herplaatshonden, hierna te noemen: de bemiddeling, is aspirant kopers te informeren over aangemelde nesten en herplaatshonden. Een door de Beheerraad aan te wijzen lid is belast met de uitvoering van de bemiddeling.
 • Om pupbemiddeling te bekomen van de vereniging, moeten de ouderdieren  aan volgende voorwaarden voldoen :
  Honden in Belgische eigendom en die in België voor de fokkerij ingezet worden, dienen in het bezit te zijn van een Certificaat Toelating tot de LOSH-fok of een conformiteitsbewijs aan de rasstandaard

     • De vaderhond dient :
      a)In het bezit te zijn van een FCI-stamboom of van een door de FCI erkende partner
      b)De minimum leeftijd van 12 maanden bereikt te hebben op dag van dekking
      c)Op het moment van de dekking in goede gezondheid te verkeren en niet te lijden aan zichtbare of gekende gezondheidsproblemen.
     • De moederhond dient :
      a)In het bezit te zijn van een FCI-stamboom of van een door de FCI erkende partner
      b)De minimum leeftijd van 15 maanden bereikt te hebben op dag van dekking
      c)Op het moment van de dekking in goede gezondheid te verkeren en niet llijden aan zichtbare of gekende gezondheidsproblemen
      d)De maximum leeftijd van de moederhond is 10 jaar op de dag van de dekking.

  Honden in eigendom van buitenlandse leden
  Voor buitenlandse fokkers, niet onderworpen aan LOSH/KKUSH reglementen moet vooreerst de geldende reglementering    van het eigen land  gerespecteerd worden. De ouderdieren van het buitenlandse nest waarvoor bemiddeling aangevraagd wordt, moeten elk minimum een kwalificatie “GOED” behaald hebben op een tentoonstelling georganiseerd door een door de FCI erkende instelling.

 • Bovendien moet één van de ouderdieren minimum een kwalificatie behalen op een Rasspeciale – Open of CAC of Jonge Honden- en Veteranendag – georganiseerd door de BWCBW, om in aanmerking te komen voor actieve bemiddeling door de BWCBW. Indien een kwalificatie behaald werd in een klasse waarvan de minimum leeftijd hoger is dan 9  maanden, moet dit resultaat minimum “GOED” zijn.
 • Om in aanmerking te komen voor pupbemiddeling, moet de fokker aan volgende punten voldoen:
  • Minimum 2 opeenvolgende jaren – zonder onderbreking- hoofdlid zijn van de BWCBW, waarvan minimum 1 volledig kalenderjaar voorafgaande aan de geboorte van het te bemiddelen nest. Om zonder onderbreking lid te zijn, dient het lidgeld van het lopende jaar betaald te zijn ten laatste op de dag van Algemene Statutaire Ledenvergadering.
  • Indien het betreffende nestje in strijd is met de geldende reglementering van de FCI-gebonden overkoepelde organisatie in eigen land, kan dit nest niet actief bemiddeld worden door de BWCBW. Stamboom, internationaal Europees Paspoort voor gezelschapsdieren, bewijs van inschrijving bij Dog ID BIRV worden op naam van de koper afgeleverd, zonder enige extra kosten.
  • Pups mogen het nest pas verlaten ten vroegste op de leeftijd van 8 weken, onder geen beding mag dit vroeger gebeuren.
  • De fokker onthoudt zich voor het te bemiddelen nest van verkoop via commerciële media met uitzondering van gespecialiseerde tijdschriften. Dit geldt eveneens voor de echtgenoten of gezinsleden van dezelfde familie.
  • De fokker onthoudt zich van verkoop van pups aan handelaren, dierenspeciaalzaken en laboratoria. Dit geldt eveneens voor hun echtgenoten en gezinsleden.
  • De fokker staat na verkoop van de pups ter beschikking van de puppenkopers om hen desgewenst met raad en daad bij te staan en zal hen desnoods bijstaan bij het herplaatsen van de hond indien daar nood aan is.
  • De fokker brengt zijn puppykopers op de hoogte van het bestaan en de werking van de club en legt uit hoe zij zich kunnen aansluiten.
  • De fokker stuurt een schriftelijke dekmelding en/of geboortebericht, met de bewijsstukken voor de hierboven bepaalde voorwaarden naar de verantwoordelijke, die zich ertoe verbindt deze bekend te maken bij de eerstvolgende update van de website.
  • De volledige verantwoordelijkheid van de inhoud van deze aangifte  ligt bij de fokker, zowel inhoudelijk als wat het voldoen aan de voorwaarden betreft.